Accent's Way

Video Magazine

Articlez

מאמרים בעברית על אנגלית מדוברת

הth

עיצור זה, הוא אחד העיצורים הבעייתיים יותר לדוברי אנגלית כשפה זרה בכללל ולדוברי עברית. בעוד שבדיבור עם מבטא זר לרוב נשמרת משמעות המילה אך מקשה מעט על ההבנה, הגייה לא מדוייקת של עיצור זה עשויה לשנות לחלוטין את משמעות המילה.

המשך

ה- r

אחד המאפיינים הבולטים של מבטא ישראלי הוא ההבדל באופן הגיית ה-r. בעוד

המשך

Ship or Sheep

The ee as in Sheep מבין השניים צליל זה, דומה יותר לצליל ‘אִי’

המשך